Obchodné podmienky

Obchodné podmienky zo dňa 10.8. 2018.

 

Článok 1. Základné ustanovenia

Spoločnosť Drug Testing s.r.o. pôsobí ako sprostredkovateľ služby, konkrétne laboratórnej analýzy na dôkaz prítomnosti drog z vlasov.

Zákazník (zadávateľ) žiada vykonanie analýzy vlasov na prítomnosť drog, založenej na ním poskytnutej vzorke (v prípade informatívneho testu) alebo na vzorke odobratej certifikovaným pracovníkom firmy RNDr. Dana Žáková, PhD. (v prípade testu pre právne účely).

Osobné údaje zákazníka (zadávateľa): meno, priezvisko, adresa dodania výsledkov, telefonický a mailový kontakt sú nevyhnutné k tomu, aby bolo možné medzi zákazníkom a sprostredkovateľom uzavrieť zmluvu. V prípade, ak osobné údaje zákazník neposkytne, k uzatvoreniu zmluvy nedôjde. Osobné údaje zákazníka nebudú poskytované žiadnym tretím osobám.

Článok 2. Porušenie práv tretích osôb

Zákazník uistil sprostredkovateľa, že zadaním zákazky k analýze, odobratými vzorkami a spôsobom odberu neporušil práva tretích osôb. Zákazník sám je zodpovedný za dodržiavanie platných zákonov na ochranu osobných údajov.

Článok 3. Odber vzorky

V prípade informatívneho testu odoberie vzorky sám zákazník. Za pôvod vzorky, kvalitu vzorky, priradenie vzoriek ku správnym osobám, a za prípadné škody spôsobené pri odbere vzoriek, nesie hlavnú zodpovednosť zadávateľ testu, teda zákazník. Sprostredkovateľ zašle zákazníkovi po vypísaní záväznej objednávky a uhradení platby obal na vzorku aj s návodom na odber a formulárom na vypísanie zákazky. Zákazník zašle vzorku aj s formulárom sprostredkovateľovi. Prepravu (doručenie) vzorky sprostredkovateľovi hradí zákazník. Sprostredkovateľ doručenú vzorku preváži. Ak bude jej množstvo nedostatočné, sprostredkovateľ vyzve zákazníka na dodanie (doplnenie množstva) vzorky.

V prípade testu pre právne účely odoberá vzorku certifikovaný pracovník firmy RNDr. Dana Žáková, PhD. presne špecifikovaným postupom s identifikáciou testovaného. V takomto prípade sprostredkovateľ zodpovedá za pôvod vzorky, kvalitu vzorky a priradenie vzorky k správnej osobe.

Sprostredkovateľ zašle vzorku vyhotoviteľovi analýzy spoločnosťou na prepravu zásielok. Sprostredkovateľ nezodpovedá za spoľahlivosť služby tretích strán.

Článok 4. Predmet analýzy

Výsledkom analýzy je potvrdenie alebo vylúčenie prítomnosti drogy vo vzorke. V prípade potvrdenia prítomnosti drogy je výsledkom aj určenie typu prítomnej drogy a jej koncentrácia. Za všetky kroky spojené s laboratórnym spracovaním vzorky, analýzou a vyhodnotením výsledkov zodpovedá vyhotoviteľ analýzy. Výsledky, ako aj zvyšky vzoriek budú archivované po dobu dvoch rokov pre prípad dodatočných nezrovnalostí.

Článok 5. Odstúpenie od zmluvy

Zadávateľ môže zrušiť svoju objednávku bez udania dôvodu písomnou formou (list, e-mail) do odoslania vzorky sprostredkovateľovi. V takomto prípade bude sprostredkovateľ vyžadovať navrátenie obalu na vzorku a formulár a zároveň si bude účtovať poplatok za vynaložené administratívne náklady 10,- €.

Po uplynutí možnosti odstúpenia od zmluvy je zákazník povinný zaplatiť zmluvnú čiastku v plnej výške.

Článok 6. Rozsah zmluvy

Zákazník si objednal od sprostredkovateľa prostredníctvom objednávkového formulára analýzu. Analýza sa začína po obdržaní vzorky. Výpoveď zmluvy po tomto termíne nie je možná. Dodacia lehota sa počíta odo dňa, kedy sprostredkovateľ obdržal vzorku.

Článok 7. Oznámenie o výsledkoch analýzy

Výsledok analýzy oznámi sprostredkovateľ klientovi po dokončení testu. Oznámenie prebehne spôsobom, ktorý si zákazník zadal v objednávkovom formulári.

Sprostredkovateľ nie je schopný rozpoznať, či vyššie uvedené údaje zákazníka sú jeho vlastné alebo prináležia inej osobe. Je teda povinnosťou zákazníka zabezpečiť, že všetky vyššie uvedené informácie sú dostačujúce k tomu, aby výsledky testu neboli dodané tretej strane alebo osobe, ktorá nie je oprávnená sa výsledok testu dozvedieť. Je potrebné dopredu upozorniť, že odoslanie výsledku e-mailom sa nepovažuje za dôverné, pretože sa môže stať, že sa tretia strana dostane k výsledkom testu a informáciám.

Článok 8. Opakovanie

Pokiaľ analýza z dodanej vzorky nie je možná, sprostredkovateľ požiada zákazníka o dodanie novej vzorky. V takomto prípade zaplatí zákazník dopredu poplatok 30,- €.

Dodacia lehota je vypočítaná od nevyhnutného prijatia novej vzorky.

Článok 9. Ukladanie dát

Sprostredkovateľ archivuje údaje dva roky po vykonaní analýzy.

Článok 10. Súdne jednanie a výsledky

Analýza pri informatívnom teste, ktorú si dá vyhotoviť súkromný zákazník, obvykle u súdu nepostačuje. Výsledky tohto testu sú určené iba pre osobnú informovanosť. Pre analýzy uznané orgánmi verejnej moci, ponúka sprostredkovateľ odber vzorky certifikovanou osobou s overením identity testovaného.

Článok 11. Právomoc súdu

Všetky prípadné spory vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi sprostredkovateľom a zadávateľom, budú prejednávané v právomoci súdu Bratislava.

Článok 12. Zodpovednosť za škodu

Sprostredkovateľ nezodpovedá za škody, a to hlavne v prípade ujmy na zdraví, živote, osobných právach a majetku.

Pokiaľ sú niektoré ustanovenia z týchto obchodných podmienok sčasti alebo úplne neplatné, alebo stratia svoju platnosť neskôr, platnosť ostatných ustanovení tým zostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú vyňaté, bude naplnený ekonomický účel zmluvy, s náležitým ohľadom na vzájomné strany.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňom 10.8.2018.

V Bratislave, dňa 10.8.2018

Menu sekcie: