Otázky a odpovede

Odpovede k najčastejšie kladeným otázkam, súvisiacim s testovaním drog z vlasov.

 1. Čo je to testovanie vlasov?
 2. Aké drogy môžu byť stanovené analýzou vlasu?
 3. O akom období užívania drog informuje analýza vlasov?
 4. Aká je efektivita testovania vlasov u užívateľov drog?
 5. Akou rýchlosťou rastú vlasy?
 6. Aké množstvo vlasov je nevyhnuté na uskutočnenie analýzy na prítomnosť drog?
 7. Čím sa odlišuje testovanie vlasov od testovania moču?
 8. Ako rýchlo po užití môže byť droga detekovaná vo vlasoch?
 9. Aké je najkratšie časové obdobie, ktoré môže byť testovaním vlasov odsledované?
 10. Môžu test podstúpiť ľudia, ktorí majú vlasov málo, prípadne nemajú žiadne?
 11. Získajú sa analýzou chlpov rovnaké výsledky ako analýzou vlasov?
 12. Môže byť vzorka vlasov z hrebeňa použitá na analýzu?
 13. Vykonáva testovacie laboratórium konfirmačné analýzy pri všetkých vzorkách, ktoré majú pozitívny výsledok pri skríningovom vyšetrení?
 14. Môže užívanie liekov ovplyvniť výsledok testovania?
 15. Môže ovplyvniť výsledok testu vonkajšia kontaminácia napr. zdržiavaním sa vyšetrovaného v prostredí zadymenom z marihuany a „cracku“?
 16. Ako dlho sa archivujú výsledky testu?
 17. Čo sa robí s vlasmi, ktoré sa nevyužijú pre analýzu?

1. Čo je to testovanie vlasov?

Vzhľadom k tomu, že pre rast vlasov je nevyhnutné zásobovanie živinami z krvného riečiska, droga prijatá do organizmu sa dostáva a ukladá aj v samotnom vlase, čo sa využíva na jej detekciu. Pri metóde analýzy vlasu sa prípadná kontaminácia z vonkajšieho prostredia eliminuje, výsledok nemôžu ovplyvniť ani šampóny, farbenie vlasu, či použitie iných externých chemikálií.

2. Aké drogy môžu byť stanovené analýzou vlasu?

Pri analýze BASIC je zisťovaná vo vlasoch/chlpoch prítomnosť drog:

 • Amfetamíny/metamfetamíny: pervitín, extáza, MDA
 • Kokaín a metabolity kokaínu
 • Opiáty: heroín, morfín, kodeín,
 • Marihuana,
 • PCP – fencyklidín.

Pri analýze EU PANEL test je zisťovaná vo vlasoch prítomnosť drog:

 • Amfetamíny/metamfetamíny: pervitín, extáza, MDA
 • Kokaín a metabolity kokaínu
 • Opiáty: heroín, morfín, kodeín,
 • Marihuana,
 • Rozšírené opiáty: hydrokodón (Vicodin, Lorcet, Lortab), hydromorfón (Dilaudid), oxykodón (Percocet), oxymorfón (Opana)
 • Benzodiazepíny: alprazolam (Xanax, Neurol, Frontin), clonazepam (Klonopin, Rivotril), diazepam (Diazepam, Valium, Apaurin), lorazepam (Ativan), nordiazepam, oxazepam, tamazepam

3. O akom období užívania drog informuje analýza vlasov?

Pri štandardnej analýze sú testované vlasy v dĺžke cca 3,9 cm. V takomto prípade výsledok informuje o užívaní drog v predchádzajúcich 3 mesiacoch od odobratia vzorky. Testovaná vzorka vlasov musí byť odstrihnutá čo najbližšie k pokožke. Testované môžu byť aj kratšie vlasy, vtedy výsledky informujú o kratšom časovom úseku.

4. Aká je efektivita testovania vlasov u užívateľov drog?

V porovnávacích štúdiách s analýzou moču, testovanie vlasov odhaľuje signifikantne vyšší počet užívateľov drog. V dvoch nezávislých štúdiách je pri analýze vlasov uvádzaný 4-8 násobne vyšší počet odhalených užívateľov.

5. Akou rýchlosťou rastú vlasy?

Štúdie naznačujú, že ľudský vlas rastie rýchlosťou približne 1,3 cm za mesiac. Je však možná mierna odchýlka (odhadom cca 0,2 cm mesačne).

6. Aké množstvo vlasov je nevyhnuté na uskutočnenie analýzy na prítomnosť drog?

Štandardné skríningové vyšetrenie s potvrdením výsledku pomocou plynovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie vyžaduje minimálne 120 miligramov vlasov, čomu zodpovedá prameň vlasov v dĺžke 3,9 cm a hrúbke napr. tenšej ceruzky (v prípade testovania kratších vlasov musí byť hrúbka prameňa väčšia). Nie je možné uviesť presný počet potrebných vlasov, pretože váha a hrúbka vlasov je veľmi variabilná (tmavé vlasy sú hrubšie ako svetlé).

7. Čím sa odlišuje testovanie vlasov od testovania moču?

Základné rozdiely sú:

 1. Testovanie vlasov poskytuje informáciu o dlhšom časovom období,
 2. Nie je možné sfalšovať výsledok.

Kokaín, pervitín, heroín, extáza aj PCP sú veľmi rýchlo vylučované a bežne teda nestanoviteľné v moči po 72 hodinách od ich užitia. Jediným limitom pre detekciu drog z vlasov je ich dĺžka, pri štandardne testovanej dĺžke – 3,9cm dostaneme vyšetrením informáciu o užívaní drog v priebehu posledných troch mesiacoch (pri testovaní dlhých vlasov je možné získať informáciu o užívaní drog aj napr. v priebehu 1 roka).

Vzhľadom k tomu, že pri vlasovom teste sa drogy analyzujú vo vnútri vlasu, vonkajšie kontaminanty a chemikálie nemajú na výsledok testu žiaden vplyv. Ďalšími výhodami testu je nenáročnosť odobratia vzorky a zvýšená presnosť analýzy vďaka kombinácii viacerých metód.

8. Ako rýchlo po užití môže byť droga detekovaná vo vlasoch?

Drogu je možné detekovať vo vlasoch približne 4-5 dní po jej užití. V prípade testovania chlpov (ak je vlasov málo, prípadne sú veľmi krátke) nie je možné stanoviť časový rámec užitia drogy, keďže chlpy rastú vo všeobecnosti pomalšie.

9. Aké je najkratšie časové obdobie, ktoré môže byť testovaním vlasov odsledované?

Minimálne obdobie je jeden mesiac (teda vlasy musia mať dĺžku min. 1,3cm). V prípade, že sú vlasy príliš krátke, je možné použiť na testovanie chlpy (napríklad z nohy), v tomto prípade výsledok ale napovedá užívaniu drog v časovom rámci cca 1 roka.

10. Môžu test podstúpiť ľudia, ktorí majú vlasov málo, prípadne nemajú žiadne?

Vlasy môžu pochádzať z viacerých oblastí hlavy a ich kombináciou sa získa požadované množstvo na vykonanie testu. Okrem toho je možné použiť namiesto vlasov chlpy.

11. Získajú sa analýzou chlpov rovnaké výsledky ako analýzou vlasov?

Áno, aj chlpy môžu byť využité na stanovenie piatich základných tried drog (spomínané v otázke č.2), ale keďže rastú pomalšie, ich analýzou sa získa informácia o užívaní drog v časovom horizonte cca 1 rok.

12. Môže byť vzorka vlasov z hrebeňa použitá na analýzu?

Môže, no v tomto prípade ide len o tzv. informatívny test a výsledky nie je možné použiť na právne účely.

13. Vykonáva testovacie laboratórium konfirmačné analýzy pri všetkých vzorkách, ktoré majú pozitívny výsledok pri skríningovom vyšetrení?

Áno, laboratórium potvrdzuje každý pozitívny výsledok metódami plynovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie.

14. Môže užívanie liekov ovplyvniť výsledok testovania?

Skríningové vyšetrenie sa vykonáva metódou imunoenzymatickej reakcie a v tomto prípade je možný falošne pozitívny výsledok v dôsledku užívania určitej skupiny liekov. Táto „falošná“ pozitivita je však následnými konfirmačnými metódami vylúčená.

15. Môže ovplyvniť výsledok testu vonkajšia kontaminácia napr. zdržiavaním sa vyšetrovaného v prostredí zadymenom z marihuany a „cracku“?

Laboratórium vykonávajúce analýzu stanovuje metabolické produkty drog, ktoré sa ukladajú vo vlasoch z krvného riečiska. Napríklad, výsledok analýzy sa považuje za pozitívny, ak sa stanoví vo vzorke nielen prítomnosť marihuany, ale aj jej metabolitu (THC-COOH), ktorý sa vytvára výhradne v organizme a nemôže byť environmentálnym kontaminantom.

16. Ako dlho sa archivujú výsledky testu?

Výsledky sa uchovávajú po dobu 2 rokov.

17. Čo sa robí s vlasmi, ktoré sa nevyužijú pre analýzu?

Nevyužité zvyšky vzoriek vlasov sa zlikvidujú.