Základné pojmy - definície

Pri prezeraní Drug-Testing.eu sa môžete stretnúť s viacerými odbornými výrazmi, ktoré vysvetlujeme na tejto stránke. Pojmy sú zoradené abecedne.

Abstinenčný syndróm

je skupina rozlične závažných príznakov vznikajúcich pri absolútnom (úplnom) alebo relatívnom (čiastočnom) odňatí drogy po jej dlhodobom užívaní. Ide o celý súbor príznakov, ako nevoľnosť, slzenie, potenie, zvyšovanie či kolísanie telesnej teploty, psychomotorický nepokoj, zmeny krvného tlaku, pulzu, bolesti hlavy …

Akútna intoxikácia (náhla otrava)

Toxický (jedovatý) vplyv drogy po jednorázovom podaní označujeme ako náhlu otravu organizmu. Jej následky sú dočasné, s možnosťou obnovy pôvodného stavu pred otravou.

Droga

Droga je akákoľvek látka, ktorá je po vstupe do živého organizmu schopná zmeniť jednu alebo viac jeho funkcií, pôsobí priamo, alebo nepriamo na centrálnu nervovú sústavu. Slovo droga má svoj pôvod v anglickom jazyku a vychádza zo starého gréckeho výrazu „pharmakon“, ktorým sa označovali nielen lieky, ale aj jedy.

Fyzická závislosť

sa prejavuje ABSTINENČNÝMI PRÍZNAKMI po prerušení prívodu drogy do organizmu.

Chronická intoxikácia (dlhotrvajúca otrava)

Dlhotrvajúci vplyv drogy označujeme pojmom chronická intoxikácia. Jej následky sú trvalé a obnova pôvodného stavu je málo pravdepodobná.

Narkománia

Chorobná túžba po narkotikách (drogách).

Psychická závislosť

je zmena duševného stavu jedinca následkom opakovaného podávania drogy, charakterizovaná rôzne intenzívne vystupňovanou túžbou opäť drogu používať.

Tolerancia (znášanlivosť drogy)

je stav, keď je organizmus schopný znášať drogovú otravu, dokonca aj pri dávke väčšej ako je smrteľná, bez okamžitých vážnejších zdravotných porúch.

Toxikománia

Toxikománia je stav opakujúcej sa akútnej (náhlej) alebo chronickej (trvalej) intoxikácie (otravy) vyvolanej opakovaným podaním drogy. Toxikomániu charakterizujú tri základné faktory:
  1. Premáhajúce nutkanie alebo potreba pokračovať v užívaní drogy a drogu získavať akýmikoľvek prostriedkami
  2. Tendencia zvyšovať dávky drogy
  3. Psychická a niekedy aj fyzická závislosť na účinkoch drogy

V súčasnosti sa pojem toxikománia často nahrádza pojmom drogová závislosť.

Závislosť od návykových látok

je psychický a často aj fyzický stav vyplývajúci z užívania návykovej látky, charakterizovaný reakciami obsahujúcimi vždy nutkavú potrebu užívať návykovú látku buď sústavne, alebo periodicky (opakujúc sa po určitom čase) s cieľom prežívať jej psychické účinky, alebo utlmovať nepríjemný pocit z nedostatku látky.